Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

De Raad voor Rechtsbijstand vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk en heeft respect voor uw privacy. Via onze privacyverklaring informeren wij u daarom over de gegevens die wij van u hebben en waarom. Dit doen we zo toegankelijk en duidelijk mogelijk, conform alle wettelijke bepalingen die vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden.

Wat staat in onze privacyverklaring?

Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, beschikken wij over gegevens van burgers, advocaten, mediators en andere betrokkenen. In onze privacyverklaring vertellen wij welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren.

De belangrijkste punten die in onze privacyverklaring aan bod komen:

  • Waarom hebben wij persoonsgegevens in beheer en hoe lang?
  • Welke gegevens staan in onze database?
  • Waarvoor gebruiken we die gegevens en hoe gaan we ermee om?
  • Welke rechten heeft betrokkene in relatie tot de gegevens die wij in beheer hebben?
  • Hoe kan betrokkene een klacht of bezwaar indienen?
  • Met welke organisaties delen wij persoonsgegevens?

Hoe is de verklaring opgebouwd?

In de verklaring leest u per wet (Wet op de rechtsbijstand, Wet op de schuldsanering natuurlijke personen en Wet beëdigde tolken en vertalers) welke persoonsgegevens wij verwerken om onze processen te kunnen uitvoeren. Per wet worden per proces de verwerkte persoonsgegevens benoemd. Ook geven we aan hoe wij aan deze gegevens komen.

Bijlagen bij de verklaring

In de bijlagen bij de privacyverklaring is een begrippenlijst opgenomen en een overzicht van derden met wie wij persoonsgegevens delen. Delen doen wij overigens alleen als dit noodzakelijk is en wanneer wij verplicht zijn om gegevens met anderen te delen.

Uw rechten

We besteden ook aandacht aan de rechten die u als betrokkene heeft, bijvoorbeeld uw recht op informatie of dat u een verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens kunt indienen. Mocht u van één van deze rechten gebruik willen maken, dan kan dat via het e-mailadres privacy@rvr.org.

Vragen?

We nodigen u van harte uit de privacyverklaring nader te lezen via onze website rvr.org. U leest dan hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Sluiten