Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen


Onderwerp: IKCAAN Lagere eigen bijdrage

Ons kenmerk: 1AB1234 Doorkiesnummer: [tel.nr.] Verzenddatum: [ddmmjjjj]

Geachte heer / mevrouw [naam geadresseerde],

U heeft op [verzenddatum eerdere beslissing] een beslissing met bovengenoemd kenmerk ontvangen van de Raad voor Rechtsbijstand. Op basis van die beslissing heeft [naam advocaat] werkzaamheden voor u verricht in de zaak tegen [naam wederpartij].

Aan u is toen een eigen bijdrage in de kosten van deze advocaat opgelegd op grond van uw verzamelinkomen.

Dit verzamelinkomen was door de Belastingdienst op [verzenddatum eerdere beslissing] nog niet definitief vastgesteld. Daarom heeft de Raad nu de wettelijk voorgeschreven hercontrole uitgevoerd (artikel 34a en 34d Wet op de rechtsbijstand).

Uit deze hercontrole blijkt nu dat de hoogte van het definitief vastgestelde verzamelinkomen voor u tot een lagere eigen bijdrage leidt.: € [bedrag].
Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar de berekening bij deze brief.

Wat moet u doen?
U krijgt geld terug. De hoogte van dit bedrag vindt u terug in de berekening die bij deze brief wordt meegestuurd. Om het bedrag te kunnen ontvangen, dient u bijgevoegd teruggaveformulier volledig ingevuld en ondertekend aan de Raad voor Rechtsbijstand terug te sturen. Na beoordeling van de door u ingevulde gegevens zal de Raad het bedrag op uw rekening storten.

Vragen?
In de bijgevoegde brochure leest u alles over de hercontrole van uw inkomen. Heeft u na het lezen van de brochure vragen over deze beslissing of bent u het niet eens met de beslissing, belt u dan met een van onze medewerkers. Het telefoonnummer vindt u bovenaan deze brief.

Wij hebben een kopie van deze brief naar [naam advocaat] gestuurd.

Hoogachtend,

Afdeling Inkomenscontrole

Bijlage(n):
- Berekening
- Teruggaveformulier
- Leeswijzer

Bezwaar
Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar indienen bij de Commissie voor bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand (zie adres op deze brief). Dit bezwaarschrift moet schriftelijk met een kopie van deze brief worden toegezonden.

ACHTERKANT BRIEF

Berekening na inkomenscontrole
Ons kenmerk: [kenmerk van uw zaak]
Naam: [naam aanvrager
Adres: [adres aanvrager]
Postcode/Woonplaats
Geboortedatum: [geboortedatum aanvrager]
BSN Klant: [burgerservicenummer aanvrager]
BSN Partner: [burgerservicenummer partner]
Norm huishouding klant: [omschrijving huishouding]
Zaakcode en zaakaanduiding

:

[zaakcode en omschrijving]
Nadere omschrijving: [nadere omschrijving zaak]
Parketnummer: [registratienummer rechtbank]
Rechtsbijstandverlener:

[naam advocaat]

(A)

T-2 primair

Klant Partner
Status inkomen: [statusomschrijving] [statusomschrijving]
Peiljaar

:

[jaartal peiljaar]

[jaartal peiljaar]

Verzamelinkomen: [bedrag] [bedrag]
Heffingsgrondslag/ vermogen: [bedrag] [bedrag]
Eigen bijdrage

:

[bedrag/n.v.t]
(C)

T-2 inkomenscontrole

Klant Partner
Status inkomen: [statusomschrivjing] [statusomschrijving]
Peiljaar

:

[jaartal peiljaar]

[jaartal peljaar]

Verzamelinkomen: [bedrag] [bedrag]
Heffingsgrondslag/ vermogen: [bedrag] [bedrag]
Eigen bijdrage

:

[bedrag]

Aan u werd op [datum eerdere beslissing] een eigen bijdrage in de kosten van uw advocaat opgelegd van € [bedrag]. De Raad heeft nu het inkomen en vermogen in het peiljaar gecontroleerd.

De eigen bijdrage die hoort bij het nu vastgestelde verzamelinkomen in het peiljaar (C) is lager dan de eerder opgelegde eigen bijdrage (A).

U heeft daarom recht op terugbetaling van € [bedrag]. Dit is het verschil tussen € [bedrag] (A) en € [bedrag] (C).

BIJLAGE TERUGGAVEFORMULIER

Ons kenmerk: 1AB1234 Doorkiesnummer: [tel.nr.] Verzenddatum: [ddmmjjjj]

Geachte heer / mevrouw [naam geadresseerde],

U heeft recht op teruggave van het bedrag dat in de bijgevoegde brief staat vermeld, als u de eerder opgelegde eigen bijdrage aan uw rechtsbijstandverlener heeft betaald.

Om het bedrag aan te kunnen betalen heeft de Raad een aantal gegevens van u nodig:

Volledig invullen a.u.b.

Burgerservicenummer (Bsn) : ........................................................................................

Uw geboortedatum : ........................................................................................

Bank-/girorekening (IBAN) : .........................................................................................

Ten name van : .........................................................................................

Telefoonummer : .........................................................................................

Ik verklaar hierbij dat ik de eerder opgelegde eigen bijdrage aan mijn rechtsbijstandverlener betaald heb.

Plaats: Datum: Handtekenening:

Wat moet u doen?
U dient dit teruggaveformulier volledig en naar waarheid in te vullen en in zijn geheel voor [datum] naar de Raad voor Rechtsbijstand terug te sturen.

Hoogachtend,

Afdeling Inkomenscontrole

Datum waarop het eerste besluit is genomen

Sluiten
Hier staat de datum waarop de Raad voor Rechtsbijstand de eerste keer een besluit heeft gestuurd op uw verzoek voor een bijdrage in de advocaatkosten.

Naam van de advocaat of mediator

Sluiten
Hier staat de naam van de advocaat of mediator die voor u de werkzaamheden heeft gedaan.

Berekening na inkomenscontrole

Sluiten
Bij deze brief vindt u de 'berekening na inkomenscontrole'. Hierin staan uw financiële gegevens die opnieuw zijn gecontroleerd, uw persoonlijke gegevens en een verwijzing naar de zaak waar u een advocaat of mediator voor had.

Wat moet u doen?

Sluiten
Hier staat wat u moet doen naar aanleiding van deze brief. Er zijn drie mogelijkheden: 1. U hoeft niets te doen, omdat er niets verandert; 2. U krijgt geld terug van de Raad, u moet hiervoor nog een formulier invullen en terugsturen; 3. U moet geld betalen aan de Raad, zie uitleg bij 'factuur' in de begrippenlijst.

Leeswijzer of brochure

Sluiten
De leeswijzer, ook wel de brochure, is de folder die u heeft ontvangen bij uw brief. Hierin staat de uitleg van de inkomenscontrole. U vindt deze informatie ook op de pagina ' Ik ontvang rechtsbijstand' onder ' Hercontrole van mijn inkomen'.

Bezwaar

Sluiten
Als u het niet eens bent met het besluit van de Raad of u heeft vragen over het besluit, bel dan met de afdeling Inkomenscontrole via 088-7871314. Bent u ook het na het telefoongesprek waarin het besluit is toegelicht niet eens het besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Hiervoor gelden de volgende regels. U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de verzenddatum bovenaan de brief. In uw bezwaar vermeldt u: de datum van verzending van uw bezwaarschrift, uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, de reden waarom u het niet eens bent met het besluit, de datum en het kenmerk van het besluit van de Raad en uw handtekening. Stuur ook een kopie van het besluit (de brief) waartegen u bezwaar maakt. Stuur uw bezwaar naar: Bezwarencommissie Raad voor Rechtsbijstand, Postbus 70503, 5201 CS 's-Hertogenbosch.

(A) T-2 primair

Sluiten
Onder (A) staan de financiële gegevens die de Raad voor Rechtsbijstand van de Belastingdienst ontving naar aanleiding van uw verzoek om een bijdrage in de advocaatkosten (toevoeging).

(C) T-2 inkomenscontrole

Sluiten
Onder (C) staan de financiële gegevens die de Raad voor Rechtsbijstand van de Belastingdienst heeft ontvangen na hercontrole van het inkomen in het peiljaar.

Toelichting op financiële gegevens na hercontrole

Sluiten
Dit is de toelichting op de financiële gegevens in de berekening. Hier staat ook of uw eigen bijdrage in de advocaatkosten is gewijzigd en of u geld aan de Raad voor Rechtsbijstand moet betalen of juist recht heeft op terugbetaling.

Zaakcode, zaakaanduiding en nadere omschrijving

Sluiten
Hier staat beschreven voor wat voor zaak u een advocaat of een mediator heeft ingeschakeld.

Registratienummer van uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand

Sluiten
Hier vindt u het nummer waaronder uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand bekend is. Houd dit nummer bij de hand als u belt met de Raad.

Sluiten