Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen


Onderwerp: IKCAAN Intrekking toevoeging

Ons kenmerk: 1AB1234 Doorkiesnummer: [tel.nr.] Verzenddatum: [ddmmjjjj]

Geachte heer / mevrouw [naam geadresseerde],

U heeft op [verzenddatum eerdere beslissing] een beslissing met bovengenoemd kenmerk ontvangen van de Raad voor Rechtsbijstand. Op basis van die beslissing heeft [naam advocaat] werkzaamheden voor u verricht in de zaak tegen [naam wederpartij].

Aan u is toen een eigen bijdrage in de kosten van deze advocaat opgelegd op grond van uw verzamelinkomen.

Dit verzamelinkomen was door de Belastingdienst op [verzenddatum eerdere beslissing] nog niet definitief vastgesteld. Daarom heeft de Raad nu de wettelijk voorgeschreven hercontrole uitgevoerd (artikel 34a en 34d Wet op de rechtsbijstand).

Uit deze hercontrole blijkt nu dat de hoogte van het definitief vastgestelde verzamelinkomen en/of vermogen in [peiljaar] boven de wettelijke grens ligt. U heeft daarom met terugwerkende kracht geen recht meer op een bijdrage in de kosten van uw advocaat. Dit betekent dat u de werkzaamheden van uw advocaat alsnog zelf moet betalen. Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar de berekening bij deze brief.

Wat betekent dit voor u?
U moet alsnog de advocaatkosten betalen.

Vragen?
In de bijgevoegde brochure leest u alles over de hercontrole van uw inkomen. Heeft u na het lezen van de brochure vragen over deze beslissing of bent u het niet eens met de beslissing, belt u dan met een van onze medewerkers. Het telefoonnummer vindt u bovenaan deze brief.
Wij hebben een kopie van deze brief naar {naam advocaat] gestuurd.

Hoogachtend,

Afdeling Inkomenscontrole

Bezwaar
Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar indienen bij de Commissie voor bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand (zie adres op deze brief). Dit bezwaarschrift moet schriftelijk met een kopie van deze brief worden toegezonden.

ACHTERKANT BRIEF

Berekening na inkomenscontrole
Ons kenmerk: [kenmerk van uw zaak]
Naam: [naam aanvrager
Adres: [adres aanvrager]
Postcode/Woonplaats
Geboortedatum: [geboortedatum aanvrager]
BSN Klant: [burgerservicenummer aanvrager]
BSN Partner: [burgerservicenummer partner]
Norm huishouding klant : [omschrijving huishouding]
Zaakcode en zaakaanduiding : [zaakcode en omschrijving]
Nadere omschrijving: [nadere omschrijving zaak]
Parketnummer: [registratienummer rechtbank]
Rechtsbijstandverlener: [naam advocaat]
(A) T-2 primair
Klant Partner
Status inkomen: [statusomschrijving] [statusomschrijving]
Peiljaar: [jaartal peiljaar] [jaartal peiljaar]
Verzamelinkomen: [bedrag] [bedrag]
Heffingsgrondslag/ vermogen: [bedrag] [bedrag]
Eigen bijdrage: [bedrag/n.v.t]
(B) Peiljaarverlegging
Klant Partner
Status inkomen: [statusomschrijving] [statusomschrijving]
Peiljaar: [jaartal verlegd peiljaar] [jaartal verlegd peiljaar]
Verzamelinkomen: [bedrag] [bedrag]
Heffingsgrondslag/ vermogen: [bedrag] [bedrag]
Eigen bijdrage: [bedrag]
(C )T-2 inkomenscontrole
Klant Partner
Status inkomen: [statusomschrivjing] [statusomschrijving]
Peiljaar: [jaartal peiljaar] [jaartal peiljaar]
Verzamelinkomen: [bedrag] [bedrag]
Heffingsgrondslag/ vermogen: [bedrag] [bedrag]
Eigen bijdrage: [bedrag]
(D) na inkomenscontrole PJV
Klant Partner
Status inkomen: [statusomschrijving] [statusomschrijving]
Peiljaar: [jaartal verlegd peiljaar] [jaartal verlegd peiljaar]
Verzamelinkomen: [bedrag] [bedrag]
Heffingsgrondslag/ vermogen: [bedrag] [bedrag]
Eigen bijdrage: [bedrag]

Aan u werd op [datum eerdere beslissing] een eigen bijdrage in de kosten van uw advocaat opgelegd van € [eigen bijdrage eerdere beslissing]. Deze is berekend op basis van uw inkomen en vermogen in [peiljaar]. U heeft daarna verzocht om peiljaarverlegging. De eigen bijdrage is toen op basis van het door u geschatte vezamelinkomen gewijzigd in € [eigen bijdrage peiljaarverlegging] (artikel 34c Wet op de rechtsbijstand).

De Raad heeft nu het inkomen en vermogen in [peiljaar] en [verlegd peiljaar] gecontroleerd.

De hoogte van het definief vastgestelde verzamelinkomen en/of vermogen in [peiljaar] (C) en in [verlegd peiljaar] (D) ligt boven de wettelijke grens. Deze grens vindt u in de leeswijzer. U heeft daarom met terugwerkende kracht geen recht meer op bijdrage in de kosten van uw advocaat. Dit betekent dat u de werkzaamheden van uw advocaat alsnog zelf moet betalen.

Datum waarop het eerste besluit is genomen

Sluiten
Hier staat de datum waarop de Raad voor Rechtsbijstand de eerste keer een besluit heeft gestuurd op uw verzoek voor een bijdrage in de advocaatkosten.

Leeswijzer of brochure

Sluiten
De leeswijzer, ook wel de brochure, is de folder die u heeft ontvangen bij uw brief. Hierin staat de uitleg van de inkomenscontrole. U vindt deze informatie ook op de pagina ' Ik ontvang rechtsbijstand' onder ' Hercontrole van mijn inkomen'.

Bezwaar

Sluiten
Als u het niet eens bent met het besluit van de Raad of u heeft vragen over het besluit, bel dan met de afdeling Inkomenscontrole via 088-7871314. Bent u ook het na het telefoongesprek waarin het besluit is toegelicht niet eens het besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Hiervoor gelden de volgende regels. U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de verzenddatum bovenaan de brief. In uw bezwaar vermeldt u: de datum van verzending van uw bezwaarschrift, uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, de reden waarom u het niet eens bent met het besluit, de datum en het kenmerk van het besluit van de Raad en uw handtekening. Stuur ook een kopie van het besluit (de brief) waartegen u bezwaar maakt. Stuur uw bezwaar naar: Bezwarencommissie Raad voor Rechtsbijstand, Postbus 70503, 5201 CS 's-Hertogenbosch.

Advocaatkosten zelf betalen

Sluiten
Als uw toevoeging met terugwerkende kracht is ingetrokken, dan ontvangt u geen bijdrage van de Raad voor Rechtsbijstand in de kosten van de advocaat of mediator. Deze zal u een rekening sturen voor zijn werkzaamheden. U betaalt dus alle kosten van de advocaat of mediator zelf.

Naam van de advocaat of mediator

Sluiten
Hier staat de naam van de advocaat of mediator die voor u de werkzaamheden heeft gedaan.

Berekening na inkomenscontrole

Sluiten
Bij deze brief vindt u de 'berekening na inkomenscontrole'. Hierin staan uw financiële gegevens die opnieuw zijn gecontroleerd, uw persoonlijke gegevens en een verwijzing naar de zaak waar u een advocaat of mediator voor had.

Norm huishouding

Sluiten
Bij norm huishouding staat of u samenwonend/gehuwd of alleenstaand bent of een eenoudergezin vormt.

Zaakcode, zaakaanduiding en nadere omschrijving

Sluiten
Hier staat beschreven voor wat voor zaak u een advocaat of een mediator heeft ingeschakeld.

Status inkomen

Sluiten
Er is een aantal statussen van het inkomen. Deze hebben te maken met de registratie van uw inkomen bij de Belastingdienst.

Toelichting op financiële gegevens na hercontrole

Sluiten
Dit is de toelichting op de financiële gegevens in de berekening. Hier staat ook of uw eigen bijdrage in de advocaatkosten is gewijzigd en of u geld aan de Raad voor Rechtsbijstand moet betalen of juist recht heeft op terugbetaling.

(B) Peiljaarverlegging

Sluiten
Onder (B) staan de financiële gegevens die de Raad voor Rechtsbijstand heeft geschat naar aanleiding van uw opgave bij het verzoek om Peiljaarverlegging.

(A) T-2 primair

Sluiten
Onder (A) staan de financiële gegevens die de Raad voor Rechtsbijstand van de Belastingdienst ontving naar aanleiding van uw verzoek om een bijdrage in de advocaatkosten (toevoeging).

(C) T-2 inkomenscontrole

Sluiten
Onder (C) staan de financiële gegevens die de Raad voor Rechtsbijstand van de Belastingdienst heeft ontvangen na hercontrole van het inkomen in het peiljaar.

(D) Na inkomenscontrole PJV

Sluiten
Onder (D) staan de financiële gegevens die de Raad voor Rechtsbijstand van de Belastingdienst heeft ontvangen na hercontrole van het inkomen in het verlegde peiljaar.

Registratienummer van uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand

Sluiten
Hier vindt u het nummer waaronder uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand bekend is. Houd dit nummer bij de hand als u belt met de Raad.

Sluiten