Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen


Onderwerp: IKCAAN Inning en intrekking

Ons kenmerk: 1AB1234 Doorkiesnummer: [tel.nr.] Verzenddatum: [ddmmjjjj]

Geachte heer / mevrouw [naam geadresseerde],

U heeft op [datum eerdere beslissing] een beslissing met bovengenoemd kenmerk ontvangen van de Raad voor Rechtsbijstand. Op basis van die beslissing heeft [naam advocaat/mediator] werkzaamheden voor u verricht in de zaak tegen [wederpartij].

Aan u is toen een eigen bijdrage in de kosten van deze advocaat opgelegd op grond van uw verzamelinkomen.

Dit verzamelinkomen was door de Belastingienst op [datum aanvraag toevoeging] nog niet definitief vastgesteld. Daarom heeft de Raad nu de wettelijk voorgeschreven hercontrole uitgevoerd (Artikel 34a en 34d Wet op de rechtsbijstand). Uit deze hercontrole blijkt nu dat de hoogte van het definitief vastgestelde verzamelinkomen en/of vermogen in [peiljaar] boven de wettelijke grens ligt. U heeft daarom met terugwerkende kracht geen recht op een tegemoetkoming in de kosten van uw advocaat. Dit betekent dat u de werkzaamheden van uw advocaat zelf moet betalen (artikel 34f Wet op de rechtsbijstand).
Omdat de Raad uw advocaat al heeft uitbetaald, ontvangt u nu een rekening van ons. Wij hebben [bedrag] aan uw advocaat uitbetaald.

Specificatie

Het aan uw advocaat uitbetaalde bedrag bestaat uit:
de uitbetaalde vergoeding van [bedrag]
+ meeruren vergoeding [bedrag]
+ BTW [bedrag]
- eigen bijdrage [bedrag]
Totaal uitbetaald [bedrag]

Wat moet u doen?
U moet [totaal uitbetaald bedrag] aan de Raad betalen. Binnenkort ontvangt u van ons een factuur met uitleg hoe u dit moet doen en of in uw situatie een betalingsregeling mogelijk is.

Vragen?
In de bijgevoegde brochure leest u alles over de hercontrole van uw inkomen. Heeft u na het lezen van de brochure vragen over deze beslissing of bent u het niet eens met de beslissing, belt u dan met een van onze medewerkers. Het telefoonnummer vindt u bovenaan deze brief.
Wij hebben een kopie van deze brief naar [naam advocaat/mediator] gestuurd.
Hoogachtend,
Afdeling Inkomenscontrole
Bijlage(n):
- Berekening
- Leeswijzer

ACHTERKANT

Berekening nainkomenscontrole
Ons kenmerk: [kenmerk van uw zaak]
Naam: [naam aanvrager
Adres: [adres aanvrager]
Postcode/Woonplaats
Geboortedatum: [geboortedatum aanvrager]
BSN Klant: [burgerservicenummer aanvrager]
BSN Partner: [burgerservicenummer partner]
Norm huishouding klant: [omschrijving huishouding]
Zaakcode en zaakaanduiding: [zaakcode en omschrijving]
Nadere omschrijving: [nadere omschrijving zaak]
Parketnummer: [registratienummer rechtbank]
Rechtsbijstandverlener:

[naam advocaat]

(A)

T-2 primair

Klant Partner
Status inkomen: [statusomschrijving] [statusomschrijving]

Peiljaar

:

[jaartal peiljaar]

[jaartal peiljaar]

Verzamelinkomen: [bedrag] [bedrag]
Heffingsgrondslag/ vermogen: [bedrag] [bedrag]

Eigen bijdrage

:

[bedrag/n.v.t]
(C)

T-2 inkomenscontrole

Klant Partner
Status inkomen: [statusomschrivjing] [statusomschrijving]

Peiljaar

:

[jaartalpeiljaar]

[jaartalpeiljaar]

Verzamelinkomen: [bedrag] [bedrag]
Heffingsgrondslag/ vermogen: [bedrag] [bedrag]

Eigen bijdrage

:

[bedrag]

Aan u werd op [datum toevoeging] een eigen bijdrage in de kosten van uw advocaat opgelegd van [bedrag eigen bijdrage].

De Raad heeft nu het inkomen en vermogen in [peiljaar] gecontroleerd.
(Artikel 34a Wet op de rechtsbijstand).

De hoogte van het definitief vastgesteld verzamelinkomen en/of vermogen in [peiljaar] (C) ligt boven de wettelijke grens. Deze grens vindt u in de leeswijzer. U heeft daarom met terugwerkende kracht geen recht meer op een bijdrage in de kosten van uw advocaat. Dit betekent dat u de werkzaamheden van uw advocaat alsnog zelf moet betalen.

Bezwaar
Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar indienen bij de Commissie voor bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand (zie adres op deze brief). Dit bezwaarschrift moet schriftelijk met een kopie van deze brief worden toegezonden.

Registratienummer van uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand

Sluiten
Hier vindt u het nummer waaronder uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand bekend is. Houd dit nummer bij de hand als u belt met de Raad.

Wat moet u doen?

Sluiten
Hier staat wat u moet doen naar aanleiding van deze brief. Er zijn drie mogelijkheden: 1. U hoeft niets te doen, omdat er niets verandert; 2. U krijgt geld terug van de Raad, u moet hiervoor nog een formulier invullen en terugsturen; 3. U moet geld betalen aan de Raad, zie uitleg bij 'factuur' in de begrippenlijst.

Bezwaar

Sluiten
Als u het niet eens bent met het besluit van de Raad of u heeft vragen over het besluit, bel dan met de afdeling Inkomenscontrole via 088-7871314. Bent u ook het na het telefoongesprek waarin het besluit is toegelicht niet eens het besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Hiervoor gelden de volgende regels. U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de verzenddatum bovenaan de brief. In uw bezwaar vermeldt u: de datum van verzending van uw bezwaarschrift, uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, de reden waarom u het niet eens bent met het besluit, de datum en het kenmerk van het besluit van de Raad en uw handtekening. Stuur ook een kopie van het besluit (de brief) waartegen u bezwaar maakt. Stuur uw bezwaar naar: Bezwarencommissie Raad voor Rechtsbijstand, Postbus 70503, 5201 CS 's-Hertogenbosch.

Toelichting op financiële gegevens na hercontrole

Sluiten
Dit is de toelichting op de financiële gegevens in de berekening. Hier staat ook of uw eigen bijdrage in de advocaatkosten is gewijzigd en of u geld aan de Raad voor Rechtsbijstand moet betalen of juist recht heeft op terugbetaling.

Sluiten