Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen


Onderwerp: IKCAAN Hogere eigen bijdrage

Ons kenmerk: 1AB1234 Doorkiesnummer: [tel.nr.] Verzenddatum: [ddmmjjjj]

Geachte heer / mevrouw [naam geadresseerde],

U heeft op [verzenddatum eerdere beslissing] een beslissing met bovengenoemd kenmerk ontvangen van de Raad voor Rechtsbijstand. Op basis van die beslissing heeft [naam advocaat] werkzaamheden voor u verricht in de zaak tegen [naam wederpartij].

Aan u is toen een eigen bijdrage in de kosten van deze advocaat opgelegd op grond van uw verzamelinkomen.

Dit verzamelinkomen was door de Belastingdienst op [verzenddatum eerdere beslissing] nog niet definitief vastgesteld. Daarom heeft de Raad nu de wettelijk voorgeschreven hercontrole uitgevoerd (artikel 34a en 34d Wet op de rechtsbijstand).

De hoogte van het definitief vastgestelde verzamelinkomen leidt tot een hogere eigen bijdrage. Uw eigen bijdrage is nu € [bedrag]. Voor de hercontrole was uw eigen bijdrage € [bedrag].
Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar de berekening bij deze brief.

Wat moet u doen?
U moet € [bedrag] aan de Raad betalen, dit is het verschil tussen € [bedrag] en € [bedrag]. Binnenkort ontvangt u van de Raad een factuur met uitleg hoe u kunt betalen en of u het bedrag in termijnen kunt betalen.

Vragen?
In de bijgevoegde brochure leest u alles over de hercontrole van uw inkomen. Heeft u na het lezen van de brochure vragen over deze beslissing of bent u het niet eens met de beslissing, belt u dan met een van onze medewerkers. Het telefoonnummer vindt u bovenaan deze brief.

Wij hebben een kopie van deze brief naar [naam advocaat] gestuurd.

Hoogachtend,

Afdeling Inkomenscontrole

Bijlage(n): - Berekening

- Leeswijzer

Bezwaar
Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar indienen bij de Commissie voor bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand (zie adres op deze brief). Dit bezwaarschrift moet schriftelijk met een kopie van deze brief worden toegezonden.

ACHTERKANT BRIEF

Berekening na inkomenscontrole
Ons kenmerk: [kenmerk van uw zaak]
Naam: [naam aanvrager
Adres: [adres aanvrager]
Postcode/Woonplaats
Geboortedatum: [geboortedatum aanvrager]
BSN Klant: [burgerservicenummer aanvrager]
BSN Partner: [burgerservicenummer partner]
Norm huishouding klant: [omschrijving huishouding]
Zaakcode en zaakaanduiding

:

[zaakcode en omschrijving]
Nadere omschrijving: [nadere omschrijving zaak]
Parketnummer: [registratienummer rechtbank]
Rechtsbijstandverlener:

[naam advocaat]

(A)

T-2 primair

Klant Partner
Status inkomen: [statusomschrijving] [statusomschrijving]

Peiljaar

:

[jaartal peiljaar]

[jaartal pieljaar]

Verzamelinkomen: [bedrag] [bedrag]
Heffingsgrondslag/ vermogen: [bedrag] [bedrag]

Eigen bijdrage

:

[bedrag/n.v.t]
(B)

Peiljaarverlegging

Klant Partner
Status inkomen: [statusomschrijving] [statusomschrijving]

Peiljaar

:

[jaartal verlegd peiljaar]

[jaartal verlegd peiljaar]

Verzamelinkomen: [bedrag] [bedrag]
Heffingsgrondslag/ vermogen: [bedrag] [bedrag]

Eigen bijdrage

:

[bedrag]
(C)

T-2 inkomenscontrole

Klant Partner
Status inkomen: [statusomschrivjing] [statusomschrijving]

Peiljaar

:

[jaartal peiljaar]

[jaartal peiljaar]

Verzamelinkomen: [bedrag] [bedrag]
Heffingsgrondslag/ vermogen: [bedrag] [bedrag]

Eigen bijdrage

:

[bedrag]
(D)

na inkomenscontrole PJV

Klant Partner
Status inkomen: [statusomschrivjing] [statusomschrijving]

Peiljaar

:

[jaartal verlegd peiljaar]

[jaartal verlegd peiljaar]

Verzamelinkomen: [bedrag] [bedrag]
Heffingsgrondslag/ vermogen: [bedrag] [bedrag]

Eigen bijdrage

:

[bedrag]

De Raad heeft op [datum eerste beslissing] een verzoek om een bijdrage in de kosten van uw advocaat afgewezen, omdat uw inkomen en/of vermogen in [peiljaar] de wettelijke grenzen overschreed. U heeft daarna verzocht om peiljaarverlegging. Dit verzoek is toegewezen. De Raad heeft toen op basis van het door u geschatte verzamelinkomen een eigen bijdrage opgelegd van € [bedrag]. (artikel 34c Wet op de rechtsbijstand)

De Raad heeft nu het inkomen en vermogen in [peiljaar] en [verlegd peiljaar] gecontroleerd.

In uw geval is alleen het inkomen en vermogen in het jaar van peiljaarverlegging van belang. De eigen bijdrage die hoort bij het definitieve verzamelinkomen in het verlegde peiljaar (D) is hoger dan de eigen bijdrage op basis van het geschatte verzamelinkomen (B).

U moet daarom het verschil tussen € [bedrag] (B) en € [bedrag] (D) bijbetalen.

Registratienummer van uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand

Sluiten
Hier vindt u het nummer waaronder uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand bekend is. Houd dit nummer bij de hand als u belt met de Raad.

Naam van de advocaat of mediator

Sluiten
Hier staat de naam van de advocaat of mediator die voor u de werkzaamheden heeft gedaan.

Datum waarop het eerste besluit is genomen

Sluiten
Hier staat de datum waarop de Raad voor Rechtsbijstand de eerste keer een besluit heeft gestuurd op uw verzoek voor een bijdrage in de advocaatkosten.

Berekening na inkomenscontrole

Sluiten
Bij deze brief vindt u de 'berekening na inkomenscontrole'. Hierin staan uw financiële gegevens die opnieuw zijn gecontroleerd, uw persoonlijke gegevens en een verwijzing naar de zaak waar u een advocaat of mediator voor had.

Leeswijzer of brochure

Sluiten
De leeswijzer, ook wel de brochure, is de folder die u heeft ontvangen bij uw brief. Hierin staat de uitleg van de inkomenscontrole. U vindt deze informatie ook op de pagina ' Ik ontvang rechtsbijstand' onder ' Hercontrole van mijn inkomen'.

Factuur

Sluiten
Als u geld moet betalen aan de Raad voor Rechtsbijstand, dan krijgt u nog een rekening toegestuurd van de Raad. Deze rekening heet de factuur. In de rekening wordt uitgelegd hoe u terug moet betalen.

Zaakcode, zaakaanduiding en nadere omschrijving

Sluiten
Hier staat beschreven voor wat voor zaak u een advocaat of een mediator heeft ingeschakeld.

Toelichting op financiële gegevens na hercontrole

Sluiten
Dit is de toelichting op de financiële gegevens in de berekening. Hier staat ook of uw eigen bijdrage in de advocaatkosten is gewijzigd en of u geld aan de Raad voor Rechtsbijstand moet betalen of juist recht heeft op terugbetaling.

Bezwaar

Sluiten
Als u het niet eens bent met het besluit van de Raad of u heeft vragen over het besluit, bel dan met de afdeling Inkomenscontrole via 088-7871314. Bent u ook het na het telefoongesprek waarin het besluit is toegelicht niet eens het besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Hiervoor gelden de volgende regels. U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de verzenddatum bovenaan de brief. In uw bezwaar vermeldt u: de datum van verzending van uw bezwaarschrift, uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, de reden waarom u het niet eens bent met het besluit, de datum en het kenmerk van het besluit van de Raad en uw handtekening. Stuur ook een kopie van het besluit (de brief) waartegen u bezwaar maakt. Stuur uw bezwaar naar: Bezwarencommissie Raad voor Rechtsbijstand, Postbus 70503, 5201 CS 's-Hertogenbosch.

Sluiten