Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen


Onderwerp: Voorgenomen intrekking n.a.v. resultaatbeoordeling

Ons kenmerk: 1AB1234 Doorkiesnummer: [tel.nr.] Verzenddatum: [ddmmjjjj]

Geachte heer / mevrouw,

Tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten, wordt ingevolge art. 34g lid 1 sub b Wet op de rechtsbijstand de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken indien op het moment van de definitieve afhandeling van de zaak de rechtzoekende als resultaat van die zaak een vordering met betrekking tot een geldsom heeft ter hoogte van tenminste 50% van het drempelbedrag.

Het drempelbedrag in [het jaar waarop de werkzaamheden in de zaak zijn beĆ«indigd] bedraagt [bedrag] per persoon.

[Hier staat een toelichting toegespitst op uw situatie, bijvoorbeeld: U bent volgens de ons bekende gegevens een alleenstaande ouder. U heeft als resultaat van deze zaak recht op een bedrag van [bedrag]. Dit bedrag is hoger dan 50% van het voor u van toepassing zijnde drempelbedrag.]

Op grond van het vorenstaande heeft de Raad het voornemen de toevoeging met terugwerkende kracht in te trekken. Het gevolg van de mogelijke intrekking is, dat u met terugwerkende kracht geen aanspraak hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad geeft u veertien dagen de mogelijkheid schriftelijk te reageren op dit voornemen. Als de Raad binnen veertien dagen geen reactie van u heeft ontvangen, volgt een beslissing op grond van de in het dossier aanwezige gegevens. Die beslissing zal te zijner tijd aan u worden toegestuurd.

Hoogachtend,
Afdeling Beschikkingen

ACHTERKANT

Persoons- en Zaakkenmerken
Datum afgifte [datum]
Aanvrager [naam aanvrager]
Adres [adres aanvrager]
Woonplaats [postcode/woonplaats aanvrager]
Geboortedatum [geboortedatum aanvrager]
Burgerservicenummer [bsn aanvrager]
Zaakcode en zaakaanduiding [omschrijving zaak]
Nadere omschrijving [toelichting op omschrijving]
Tegenpartij [wederpartij]
Soort rechtsbijstand [soort rechtsbijstand]
Eigen bijdrage

[bedrag nieuwe eigen bijdrage]

Rbvnummer

[registratienr. advocaat]

Rechtsbijstandverlener

[naam nieuwe advocaat]

 

[adres nieuwe advocaat]

Datum ingang mutatie

[vanaf deze datum heeft de
nieuwe advocaat de zaak
overgenomen]

Registratienummer van uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand

Sluiten
Hier vindt u het nummer waaronder uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand bekend is. Houd dit nummer bij de hand als u belt met de Raad.

Resultaatbeoordeling

Sluiten
Voor meer informatie over resultaatbeoordeling en welke gevolgen dit voor u heeft, zie 'Heeft mijn zaak financieel resultaat opgeleverd?' op de pagina 'Ik ontvang rechtsbijstand'.

Sluiten