Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen


Onderwerp: Mutatie overname

Ons kenmerk: 1AB1234 Doorkiesnummer: [tel.nr.] Verzenddatum: [ddmmjjjj]

Geachte heer / mevrouw,

Het verzoek van [datum verzoek] om wijziging van een eerdere beschikking van [datum beschikking] is door de Raad voor Rechtsbijstand ingewilligd.

Wat betekent dit voor u?
U moet aan [naam nieuwe advocaat/mediator] opnieuw een eigen bijdrage van [bedrag] betalen.
De hoogte van deze eigen bijdrage is gelijk aan de eerder berekende eigen bijdrage exclusief een eventuele korting, zie brief [datum eerdere brief]. Eerder toegepaste kortingen op de eigen bijdrage gelden niet voor de eigen bijdrage bij wijziging rechtsbijstandverlener.

De wijzigingen treft u aan in het overzicht 'Persoons- en zaakkenmerken'.

Hoogachtend
Afdeling Beschikkingen

Bezwaar
Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand (zie adres beneden aan de brief). Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie van deze beslissing ingediend worden. Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg te voeren met uw raadsman/-vrouw. Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze adminstratie. U heeft recht op inzage en verbetering bij onjuistheid (Privacyreglement Raad voor Rechtsbijstand).

ACHTERKANT

Persoons- en Zaakkenmerken
Datum afgifte [datum]
Aanvrager [naam aanvrager]
Adres [adres aanvrager]
Woonplaats [postcode/woonplaats aanvrager]
Geboortedatum [geboortedatum aanvrager]
Burgerservicenummer [bsn aanvrager]
Zaakcode en zaakaanduiding [omschrijving zaak]
Nadere omschrijving [toelichting op omschrijving]
Tegenpartij [wederpartij]
Soort rechtsbijstand [soort rechtsbijstand]
Eigen bijdrage [bedrag nieuwe eigen bijdrage]
Rbvnummer [registratienr. advocaat]
Rechtsbijstandverlener [naam nieuwe advocaat]
[adres nieuwe advocaat]
Datum ingang mutatie

[vanaf deze datum heeft de
nieuwe advocaat de zaak
overgenomen]

BIJLAGE

Inkomenscontrole
Houdt u er rekening mee dat de Raad voor Rechtsbijstand opnieuw een voorlopige beslissing neemt als dit ook het geval is bij de beslissing op de eerste aanvraag. Nadat de Belastingdienst het verzamelinkomen definitief heeft vastgesteld neemt de Raad een definitieve beslissing. Deze kan afwijken van de voorlopige beslissingen. De eigen bijdrage kan daarmee veranderen: deze kan lager of hoger uitvallen of het recht op gesubsideerde rechtsbijstand kan komen te vervallen.

Registratienummer van uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand

Sluiten
Hier vindt u het nummer waaronder uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand bekend is. Houd dit nummer bij de hand als u belt met de Raad.

Bezwaar

Sluiten
Bent u het niet eens met de beslissing? Belt u dan, voor u bezwaar maakt, met een van onze medewerkers. Het telefoonnummer vindt u bovenaan de brief.

Inkomenscontrole

Sluiten
Zie voor meer informatie over inkomenscontrole 'Hercontrole van mijn inkomen' als onderdeel van de pagina 'Ik ontvang rechtsbijstand'.

Sluiten