Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen


Onderwerp: Civiel Voorgenomen beëindiging toevoeging

Ons kenmerk: 1AB1234 Doorkiesnummer: [tel.nr.] Verzenddatum: [ddmmjjjj]

Geachte heer / mevrouw [naam geadresseerde],

Eerder is door de Raad voor Rechtsbijstand beslist dat u in aanmerking kwam voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Op grond van artikel 33 van de Wet op rechtsbijstand kan de raad een eerder verstrekte toevoeging tussentijds beëindigen.

Hier staat een variabele tekst met de reden van het voornemen, bijvoorbeeld: De Raad heeft eerder uw aanvraag om een bijdrage in de advocaatkosten toegekend. Uw advocaat heeft ons verzocht om de toevoeging tussentijds te beëindigen omdat u de eigen bijdrage niet betaalt. De Raad overweegt nu de toevoeging te beëindigen. Het gevolg is dat uw advocaat het werk voor u zal stopzetten en dat u voor dit juridische probleem geen bijdrage in de advocaatkosten meer kunt krijgen. Als u het niet eens bent met het voornemen tot beëindiging, heeft u de tijd om te reageren tot onderstaande termijndatum.
(Artikel 33 lid 1 sub c Wrb in samenhang met artikel 4:8 en 4:12 lid 2 sub c Awb)
Termijndatum: [datum verzending + twee weken]

Op grond van het vorenstaande heeft de Raad het voornemen de toevoeging tussentijds te beëindigen. Het gevolg van de mogelijke beëindiging is, dat u vanaf de datum van de beslissing beëindiging toevoeging geen aanspraak hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad geeft u veertien dagen de mogelijkheid schriftelijke te reageren op dit voornemen. Als de Raad binnen veertien dagen geen reactie van u heeft ontvangen, volgt een beslissing op grond van de in het dossier aanwezige gegevens. Die beslissing zal te zijner tijd aan u worden toegestuurd.

Hoogachtend,
Afdeling beschikkingen

ACHTERKANT

Persoons- en Zaakkenmerken
Datum afgifte [datum]
Aanvrager [naam aanvrager]
Adres [adres aanvrager]
Woonplaats [postcode/woonplaats aanvrager]
Geboortedatum [geboortedatum aanvrager]
Burgerservicenummer [bsn aanvrager]
Zaakcode en zaakaanduiding [zaakcode en omschrijving]
Nadere omschrijving [nadere omschrijving]
Tegenpartij [naam wederpartij]
Soort rechtsbijstand [soort rechtsbijstand]

Rbvnummer

[registratienummer advocaat]

Rechtsbijstandverlener [advocaatkantoor]

[naam advocaat/mediator]

[adres advocaat/mediator]

[vestigingsplaats advocaat/mediator]

Registratienummer van uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand

Sluiten
Hier vindt u het nummer waaronder uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand bekend is. Houd dit nummer bij de hand als u belt met de Raad.

Sluiten