Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen


Onderwerp: Civiel Toewijzing peiljaarverlegging

Ons kenmerk: 1AB1234 Doorkiesnummer: [tel.nr.] Verzenddatum: [ddmmjjjj]

Geachte heer / mevrouw,

U heeft op [datum] bij de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek om peiljaarverlegging ingediend.

De Raad voor Rechtsbijstand wijst het verzoek om peiljaarverlegging toe. Er wordt alsnog gesubsidieerde rechtsbijstand toegekend onder oplegging van een eigen bijdrage. Dit besluit is gebaseerd op het geschatte inkomen of vermogen van het jaar waarin de aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand is gedaan. Nadat de Belastingdienst dit geschatte inkomen of vermogen definitief heeft vastgesteld zal de Raad voor Rechtsbijstand een nieuw besluit nemen, dat in plaats komt van dit besluit. Dit laatste besluit kan zijn dat de toegekende rechtsbijstand met terugwerkende kracht wordt ingetrokken omdat de draagkracht in inkomen en vermogen te hoog is om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen (art. 34c / art. 34d lid 1 / art. 35 Wet op de rechtsbijstand).

Hieronder vindt u de zaakkenmerken en de gegevens m.b.t. uw (geschatte) inkomen en vermogen.

Persoons- en Zaakkenmerken
Datum toewijzing peiljaarverlegging [datum]
Zaakaanduiding
Burgerservicenummer [bsn aanvrager]
Rechtsbijstandverlener [naam advocaat/mediator]
[adres advocaat/mediator]
[vestigingsplaats advocaat/mediator]

Rbvnummer

[registratienummer advocaat]

Gewijzigde eigen bijdrage

[bedrag]

Hoogachtend,

Dhr. B. de Beoordelaar

ACHTERKANT


Inkomen en vermogen primaire beschikking


Aanvrager Partner Gezamenlijk
Inkomen [bedrag] [bedrag] [opgetelde bedragen]
Type inkomen [type] [type]
Heffingsgrondslag/vermogen [bedrag] [bedrag] [opgetelde bedragen]
Status financiële gegevens [status] [status]
Herkomst gegevens

[aanvrager /
belastingdienst]

[aanvrager /
belastingdienst]

Belastingjaar (= peiljaar) [peiljaar] [peiljaar]
Eigen bijdrage [bedrag]
Samenstelling huishouding

[omschrijving
huishouding]


Geschatte Inkomen en vermogen


Aanvrager Partner Gezamenlijk
Inkomen [bedrag] [bedrag] [opgetelde bedragen]
Type inkomen [type] [type]
Heffingsgrondslag/vermogen [bedrag] [bedrag] [opgetelde bedragen]
Status financiële gegevens schatting schatting
Herkomst gegevens aanvrager aanvrager
Belastingjaar (= peiljaar)

[verlegd
peiljaar]

[verlegd
peiljaar]

Verschil geschatte inkomen t.o.v. primaire beschikking

Daling vermogen 15% of méér

[...]%

[ja/nee/n.v.t.]

(Gewijzigde eigen bijdrage)

[bedrag]

Controle van het geschatte inkomen
Zodra er bij de Belastingdienst gegevens zijn opgenomen over uw inkomen en vermogen over hetzelfde jaar waarover wij uw inkomen en vermogen geschat hebben, zal de Raad een nieuw besluit nemen dat in de plaats komt van dit besluit.
Resultaatbeoordeling
Tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartoe verzetten, wordt de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken indien:
a. de rechtzoekende de kosten van rechtsbijstand kan verhalen op een derde, of
b. op het moment van de definitieve afhandeling van de zaak waarvoor die toevoeging was verleend, de rechtzoekende als resultaat van die zaak een vordering met betrekking tot een geldsom ter hoogte van tenminste 50% van het heffingvrij vermogen heeft (artikel 34g lid 1 onder a en b, Wet op de rechtsbijstand). Het gevolg van deze mogelijke intrekking is, dat u met terugwerkende kracht geen aanspraak heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Bezwaar

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand (zie adres beneden aan de brief). Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie van deze beslissing ingediend worden. Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg te voeren met uw raadsman/-vrouw. Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze adminstratie. U heeft recht op inzage en verbetering bij onjuistheid (Privacyreglement Raad voor Rechtsbijstand).

Registratienummer van uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand

Sluiten
Hier vindt u het nummer waaronder uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand bekend is. Houd dit nummer bij de hand als u belt met de Raad.

Datum ontvangst aanvraag

Sluiten
Dit is de datum waarop de aanvraag door de Raad is ontvangen en ingeboekt in het geautomatiseerde systeem.

Bezwaar

Sluiten
Bent u het niet eens met de beslissing? Belt u dan, voor u bezwaar maakt, met een van onze medewerkers. Het telefoonnummer vindt u bovenaan de brief.

Resultaatbeoordeling

Sluiten
Voor meer informatie over resultaatbeoordeling en welke gevolgen dit voor u heeft, zie 'Heeft mijn zaak financieel resultaat opgeleverd?' op de pagina 'Ik ontvang rechtsbijstand'.

Inkomenscontrole

Sluiten
Zie voor meer informatie over inkomenscontrole 'Hercontrole van mijn inkomen' als onderdeel van de pagina 'Ik ontvang rechtsbijstand'.

Sluiten