Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen


Onderwerp: Civiel Toevoeging

Ons kenmerk: 1AB1234 Doorkiesnummer: [tel.nr.] Verzenddatum: [ddmmjjjj]

Geachte heer / mevrouw,

Op [datum] heeft uw advocaat namens u bij de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag om een toevoeging ingediend. De Raad heeft op basis van de nu bij de Raad aanwezige gegevens positief beslist op de aanvraag. Zie ook de bijlage bij deze beschikking.

Eigen bijdrage
De door u te betalen eigen bijdrage bedraagt: [bedrag]
De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen.
Deze eigen bijdrage moet u aan uw advocaat betalen en niet aan de Raad voor Rechtsbijstand.

Hoogachtend
Afdeling Beschikkingen HT

Bezwaar
Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand (zie adres beneden aan de brief). Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie van deze beslissing ingediend worden. Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg te voeren met uw raadsman/-vrouw. Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze adminstratie. U heeft recht op inzage en verbetering bij onjuistheid (Privacyreglement Raad voor Rechtsbijstand).

ACHTERKANT BRIEF

Inkomen en vermogen
Aanvrager Partner
Inkomen [bedrag] [bedrag]
Type inkomen [verzamelinkomen] [verzamelinkomen]
Heffingsgrondslag/vermogen [bedrag] [bedrag]
Status financiële gegevens [statusomschrijving] [statusomschrijving]
Herkomst gegevens belastingdienst belastingdienst
Belastingjaar [jaartal] [jaartal]
Eigen bijdrage [bedrag]
Samenstelling huishouding [vorm van huishouding]

Persoons- en Zaakkenmerken
Datum afgifte [datum]
Aanvrager [naam aanvrager]
Adres [adres aanvrager]
Woonplaats [postcode/woonplaats aanvrager]
Geboortedatum [geboortedatum aanvrager]
Burgerservicenummer [bsn aanvrager]
Zaakcode en zaakaanduiding [zaakcode en omschrijving]
Nadere omschrijving [nadere omschrijving]
Tegenpartij [naam wederpartij]
Soort rechtsbijstand [soort rechtsbijstand]

Rbvnummer

[registratienummer advocaat]
Rechtsbijstandverlener [advocaatkantoor]
[naam advocaat/mediator]
[adres advocaat/mediator]
[vestigingsplaats advocaat/mediator]

BIJLAGE

Inkomen en Vermogen
Bij de bepaling van de hoogte van het inkomen en vermogen is het uitgangspunt het tweede kalenderjaar (= peiljaar) dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de toevoegingsaanvraag wordt ingediend. Let u vooral op de vermelde status betreffende het inkomen en vermogen.

Status van het Inkomen en Vermogen

Aangegeven (A)
De gegevens over uw inkomen en vermogen zijn gebaseerd op uw aangifte bij de Belastingdienst. Van de belastingdienst zult u nog een definitieve aanslag ontvangen. Indien deze afwijkt van de gegevens in onze beslissing dan kunt u de Raad verzoeken om herziening van de beslissing, onder overlegging van de definitieve aanslag.

Vastgesteld (V)
Het door u aangegeven inkomen en vermogen is door de Belastingdienst definitief vastgesteld.

Niet beschreven (N)
U doet geen aangifte van uw inkomen en vermogen bij de Belastingdienst.
De Raad voor Rechtsbijstand neemt als uitgangspunt het door de Belastingdienst opgegeven belastbaar loon.

Nog niet ontvangen (O)
De Belastingdienst heeft nog geen aangifte van het inkomen en vermogen van u ontvangen. Zodra het aangegeven inkomen en vermogen bekend is dan wel definitief is vastgesteld door de Belastingdienst zal de Raad voor Rechtsbijstand dit inkomen en vermogen als uitgangspunt nemen. U ontvang dan van de Raad een nieuwe beslissing.

Peiljaarverlegging

De Raad is uitgegaan van uw fiscale inkomen van 2 jaar terug. U kunt de Raad verzoeken om het peiljaar te verleggen als uw inkomen en vermogen aanmerkelijk is gedaald (artikel 34c en verder Wet op de rechtsbijstand). Daarmee verzoekt u aan de Raad om het actuele inkomen en vermogen als uitgangspunt te nemen. Het verzoek om peiljaarverlegging moet binnen 6 weken na dagtekening van deze beslissing worden ingediend en het inkomen en/of vermogen moet minstens 15% of méér gedaald zijn. Bij een financiële afwijzing mag het minder zijn dan 15%, als daarmee het inkomen en/of vermogen vervolgens valt binnen de financiële grenzen. U kunt het formulier ook downloaden: www.rvr.org

Resultaatbeoordeling
Tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartoe verzetten, wordt de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken indien:
a. de rechtzoekende de kosten van rechtsbijstand kan verhalen op een derde, of
b. op het moment van de definitieve afhandeling van de zaak waarvoor die toevoeging was verleend, de rechtzoekende als resultaat van die zaak een vordering met betrekking tot een geldsom ter hoogte van tenminste 50% van het heffingvrij vermogen heeft (artikel 34g lid 1 onder a en b, Wet op de rechtsbijstand).

Het gevolg van deze mogelijke intrekking is, dat u met terugwerkende kracht geen aanspraak heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Datum ontvangst aanvraag

Sluiten
Dit is de datum waarop de aanvraag door de Raad is ontvangen en ingeboekt in het geautomatiseerde systeem.

Bezwaar

Sluiten
Bent u het niet eens met de beslissing? Belt u dan, voor u bezwaar maakt, met een van onze medewerkers. Het telefoonnummer vindt u bovenaan de brief.

Registratienummer van uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand

Sluiten
Hier vindt u het nummer waaronder uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand bekend is. Houd dit nummer bij de hand als u belt met de Raad.

Sluiten