Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen


Onderwerp: Bewerkelijke zaak Toekenning extra uren

Ons kenmerk: 1AB1234 Doorkiesnummer: [tel.nr.] Verzenddatum: [ddmmjjjj]

Geachte heer / mevrouw [naam geadresseerde],

Uw advocaat heeft op [datum] aan de Raad verzocht om toestemming te geven om meer uren dan gebruikelijk is, aan uw zaak te mogen besteden.

De Raad kent dit verzoek toe. Meer informatie over dit besluit en wat dit voor u betekent vindt u in bijgaande brief aan uw advocaat.

Heeft u vragen over het besluit of bent u het niet eens met het besluit? Neemt u dan telefonisch contact met ons op. U kunt voor informatie terecht op onze website www.rechtsbijstand.nl.

Hoogachtend,
Afdeling beschikkingen

Bezwaar
Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar indienen bij de Commissie voor bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand (zie het adres op deze brief). Dit bezwaarschrift moet schriftelijk met een kopie van deze brief worden toegezonden.

BIJLAGE: BRIEF AAN ADVOCAAT

Ons kenmerk: 1AB1234 Doorkiesnummer: [tel.nr.] Verzenddatum: [ddmmjjjj]

Rechtsbijstand aan [naam rechtzoekende]
Ter zake van [zaakaanduiding]
Gewicht [aantal basispunten]
Datum afgifte toevoeging [dd-mm-jjjj]
Rbv-nummer [registratienummer advocaat]
Instantie [gerechtelijke instantie]
Nummer van de zaak [zaaknummer]
Soort rechtsbijstand [soort rechtsbijstand]

Geachte mr. [naam advocaat],

U hebt aangegeven dat de tijdsbesteding in deze zaak uitgaat boven de [aantal] uren. De Raad heeft uw begroting voor de naar verwachting nog te verrichten werkzaamheden beoordeeld en geconcludeerd dat er sprake is van een bewerkelijke zaak.
De Raad gaat in principe akkoord met een begroting tot [aantal] uren extra. Wij wijzen u er nog wel op dat, na afloop van de werkzaamheden, bij de vaststelling een nadere inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden.
Wat betekent dit voor u en uw cliënt?

Uw cliënt [naam rechtzoekende] moet opnieuw een eigen bijdrage van [bedrag] aan u betalen.

De hoogte van deze eigen bijdrage is gelijk aan de eerder berekende eigen bijdrage exclusief een eventuele korting, zie brief van [datum]. Eerder toegepaste kortingen op de eigen bijdrage gelden niet voor de eigen bijdrage bij de toekenning van extra uren.

Na afloop van uw werkzaamheden kunt u bijgaande aanvraag voor vergoeding invullen en insturen. Kan de zaak niet binnen het toegekende aantal uren worden afgerond, dan kunt u, tezamen met de aanvraag voor vergoeding van de al toegekende extra uren, een aanvullende begroting indienen.

Hoogachtend,
Afdeling beschikkingen

ACHTERKANT BIJLAGE

Bezwaar
Tegen deze beslissing kan belanghebbende binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand.

Bijlage

Resultaatbeoordeling
Tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartoe verzetten, wordt de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken indien:
c. de rechtzoekende de kosten van rechtsbijstand kan verhalen op een derde, of
d. op het moment an de definitieve afhandeling van de zaak waarvoor die toevoeging was verleend, de rechtzoekende als resultaat van die zaak een vordering met betrekking tot een geldsom ter hoogte van tenminste 50% van het heffingvrij vermogen heeft (artikel 34g lid 1 onder a en b, Wet op de rechtsbijstand).

Het gevolg van deze mogelijke intrekking is, dat u met terugwerkende kracht geen aanspraak heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Inkomenscontrole

Houdt u er rekening mee dat de Raad voor Rechtsbijstand opnieuw een voorlopige beslissing neemt als dit ook het geval is bij de beslissing op de eerste aanvraag. Nadat de Belastingdienst het verzamelinkomen definitief heeft vastgesteld neemt de Raad een definitieve beslissing. Deze kan afwijken van de voorlopige beslissingen. De eigen bijdrage kan daarmee veranderen: deze kan lager of hoger uitvallen of het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand kan komen te vervallen.

Aanvraag vergoeding extra uren

In bovengenoemde zaak zijn na het indienen van de eerste declaratie nog ..... extra uren besteed.

Als bijlage wordt meegezonden:

[] een naar datum en verrichting gespecificeerde urenverantwoording
[] een kopie van de eindbeschikking in het geval van een procedure

[] anders, nl.........................................................................................

[] het betreft een eindafrekening

[] er is/wordt nog een aanvullende betroting ingediend voor (nog meer) extra uren

...........................................................................................
handtekening advocaat

Registratienummer van uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand

Sluiten
Hier vindt u het nummer waaronder uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand bekend is. Houd dit nummer bij de hand als u belt met de Raad.

Datum ontvangst aanvraag

Sluiten
Dit is de datum waarop de aanvraag door de Raad is ontvangen en ingeboekt in het geautomatiseerde systeem.

Bezwaar

Sluiten
Bent u het niet eens met de beslissing? Belt u dan, voor u bezwaar maakt, met een van onze medewerkers. Het telefoonnummer vindt u bovenaan de brief.

Meer uren

Sluiten
Als de advocaat meer uren moet besteden aan een zaak dan standaard voor deze zaak geldt, dan kan hij daarvoor vooraf toestemming vragen bij de Raad. De toegekende uren worden afzonderlijk vergoed tegen een wettelijk vastgesteld standaard uurtarief. Zie 'vergoeding (aan de advocaat of mediator)' in de begrippenlijst.

Begroting

Sluiten
In de begroting geeft de advocaat aan welke werkzaamheden hij naar verwachting gaat verrichten en hoeveel tijd dit kost.

Bewerkelijke zaak

Sluiten
Een zaak is bewerkelijk als hieraan meer uren dan gebruikelijk moeten worden besteed.

Resultaatbeoordeling

Sluiten
Voor meer informatie over resultaatbeoordeling en welke gevolgen dit voor u heeft, zie 'Heeft mijn zaak financieel resultaat opgeleverd?' op de pagina 'Ik ontvang rechtsbijstand'.

Inkomenscontrole

Sluiten
Zie voor meer informatie over inkomenscontrole 'Hercontrole van mijn inkomen' als onderdeel van de pagina 'Ik ontvang rechtsbijstand'.

Sluiten