Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen


Onderwerp: Civiel Afwijzing peiljaarverlegging

Ons kenmerk:1AB2345 Doorkiesnummer:[tel. nr] Verzenddatum: [dd-mm-jjjj]

Geachte heer, mevrouw,

U heeft op [datum ontvangst verzoek] bij de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek om peiljaarverlegging ingediend.

De Raad voor Rechtsbijstand wijst het verzoek om peiljaarverlegging af. De terugval van inkomen of vermogen in het jaar waarin de aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand is gedaan, is niet tenminste 15% ten opzichte van het inkomen en vermogen dat de grondslag vormt van de eerder genomen beslissing (art. 34c Wet op de rechtsbijstand).

Hieronder vindt u de zaakkenmerken en de gegeven m.b.t. uw (geschatte) inkomen en vermogen.

Persoons- en Zaakkenmerken
Datum afwijzing peiljaarverlegging [datum]
Zaakaanduiding [omschrijving]
Burgerservicenummer [bsn aanvrager]
Rechtsbijstandverlener [naam advocaat/mediator]
[adres advocaat/mediator]
Rbvnummer [registratienr. advocaat/mediator

Hoogachtend
Afdeling Beschikkingen

Bezwaar
Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor Bezwaar van de Raad voor Rechstbijstand (zie adres bovenaan de brief). Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie van deze beslissing ingediend worden. Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg hierover te voeren met uw raadsman/-vrouw.
Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze administratie. U heeft recht op inzage en verbetering bij onjuistheid (Pricacyregelement van de Raad voor Rechtsbijstand).

ACHTERKANT BRIEF

Inkomen en vermogen primaire beschikking

Aanvrager Partner Gezamenlijk
Inkomen [bedrag] [bedrag] [opgetelde bedragen]
Type inkomen [type] [type]
Heffingsgrondslag/vermogen [bedrag] [bedrag] [opgetelde bedragen]
Status financiële gegevens [status] [status]
Herkomst gegevens

[aanvrager /
belastingdienst]

[aanvrager /
belastingdienst]

Belastingjaar (= peiljaar)

[peiljaar]

[peiljaar]

Eigen bijdrage [bedrag]
Samenstelling huishouding

[omschrijving
huishouding]

Het geschatte Inkomen en Vermogen

Aanvrager Partner Gezamenlijk
Inkomen [bedrag] [bedrag] [opgetelde bedragen]
Type inkomen [type] [type]
Heffingsgrondslag/Vermogen [bedrag] [bedrag] [opgetelde bedragen]
Status financiële gegevens schatting schatting
Herkomst gegevens aanvrager aanvrager

Belastingjaar (= peiljaar)

[verlegd
peiljaar]

[verlegd
peiljaar]

Verschil geschatte inkomen t.o.v. primaire beschikking

Daling vermogen 15% of méér

[...]%

[ja/nee/n.v.t.]

(Gewijzigde eigen bijdrage)

[bedrag]

Geschatte Inkomen en Vermogen
Bij de bepaling van de hoogte van het inkomen en vermogen is het uitgangspunt het kalenderjaar (= het verlegde peiljaar) waarin de toevoegingsaanvraag is ingediend.

Datum ontvangst aanvraag

Sluiten
Dit is de datum waarop de aanvraag door de Raad is ontvangen en ingeboekt in het geautomatiseerde systeem.

Registratienummer van uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand

Sluiten
Hier vindt u het nummer waaronder uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand bekend is. Houd dit nummer bij de hand als u belt met de Raad.

Bezwaar

Sluiten
Bent u het niet eens met de beslissing? Belt u dan, voor u bezwaar maakt, met een van onze medewerkers. Het telefoonnummer vindt u bovenaan de brief.

Sluiten