Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen


Onderwerp: Civiel Afwijzing inhoudelijk

Ons kenmerk:1AB2345 Doorkiesnummer:[tel. nr] Verzenddatum: [dd-mm-jjjj]

Geachte heer, mevrouw,

Op datum [ontvangstdatum aanvraag] heeft uw advocaat namens u bij de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag om toevoeging ingediend.

Bij de beoordeling van een aanvraag wordt op basis van de Wet op de rechtsbijstand door de raad bekeken of voor de zaak juridische bijstand van een advocaat noodzakelijk is (inhoudelijke beoordeling). Tevens wordt bekeken of u op grond van uw inkomen / vermogen in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (financiƫle beoordeling).

De beoordeling van deze aanvraag leidt er toe dat de raad het verzoek om gesubsidieerde rechtsbijstand afwijst.

[Hier staat de reden van de afwijzing, bijvoorbeeld: U heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de advocaatkosten. De Raad wijst uw aanvraag af, omdat het om een probleem gaat waar u geen advocaat voor nodig heeft. (Artikel 12 lid 2 sub g Wrb)]

Hoogachtend,

Afdeling Beschikkingen

Bezwaar
Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor Bezwaar van de Raad voor Rechstbijstand (zie adres beneden aan de brief). Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie van deze beslissing ingediend worden. Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg hierover te voeren met uw raadsman/-vrouw.
Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze administratie. U heeft recht op inzage en verbetering bij onjuistheid (Pricacyregelement van de Raad voor Rechtsbijstand).

ACHTERKANT BRIEF

Persoons- en Zaakkenmerken
Datum afgifte [datum]
Aanvrager [naam aanvrager]
Adres [adres aanvrager]
Woonplaats [postcode/woonplaats aanvrager]
Geboortedatum [geboortedatum aanvrager]
Burgerservicenummer [bsn aanvrager]
Zaakcode en zaakaanduiding [zaakcode en omschrijving]
Nadere omschrijving [nadere omschrijving]
Tegenpartij [naam wederpartij]
Soort rechtsbijstand [soort rechtsbijstand]

Rbvnummer

[registratienummer advocaat]

Rechtsbijstandverlener [advocaatkantoor]

[naam advocaat/mediator]

[adres advocaat/mediator]

Datum ontvangst aanvraag

Sluiten
Dit is de datum waarop de aanvraag door de Raad is ontvangen en ingeboekt in het geautomatiseerde systeem.

Registratienummer van uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand

Sluiten
Hier vindt u het nummer waaronder uw zaak bij de Raad voor Rechtsbijstand bekend is. Houd dit nummer bij de hand als u belt met de Raad.

Bezwaar

Sluiten
Bent u het niet eens met de beslissing? Belt u dan, voor u bezwaar maakt, met een van onze medewerkers. Het telefoonnummer vindt u bovenaan de brief.

Sluiten